Leveringsvoorwaarden

STRATUS Service & Adviesburo ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Lelystad

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering ervan, tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken door STRATUS Service & Adviesburo, hierna te noemen STRATUS, gevestigd aan de Andantestraat 34 te Almere.

2. Aanbiedingen

2.1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend,
tenzij een termijn voor aanvaarding is vermeld en gebaseerd op de bij aanvraag voor onze opdrachtgever verstrekte gegevens en tekeningen. 2.2.a. Het is niet toegestaan om aanbiedingen,
tekeningen, afbeeldingen, drukwerken, monsters en modellen van STRATUS aan derden ter inzage te geven of af te staan, tenzij STRATUS uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. 2.2.b. Monsters en modellen blijven eigendom
van STRATUS en dienen in goede staat aan STRATUS te worden geretourneerd, evenals tekeningen en afbeeldingen van aangeboden maar niet besteld werk.

2.3 Afwijkingen van gedane aanbiedingen

binden STRATUS alleen indien deze door STRATUS schriftelijk zijn bevestigd of accoord verklaard.

3. Overeenkomst

3.1. Overeenkomsten met STRATUS komen
tot stand zodra acceptatie van het aanbod STRATUS heeft bereikt. 3.2. Uit deze acceptatie moet blijken dat de
wederpartij zich verenigt met de toepasselijkheidsverklaring van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en dat hij zonodig afstand doet van de toepasselijkheids- verklaring van de eigen inkoopvoorwaarden. 3.3. Indien de offerte een vrijblijvend aanbod
bevat en dit wordt aanvaard, heeft STRATUS het recht het aanbod binnen 2 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

4. Prijzen

4.1. De door STRATUS gehanteerde prijzen
zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bestaande inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer hierbij een onvoorzienbare verhoging optreedt, heeft STRATUS het recht die verhoging aan de wederpartij door te berekenen. 4.2.a Tenzij schriftelijk is aangegeven, zijn alle
prijzen exclusief btw. 4.2.b. Indien het btw nummer van de
wederpartij niet bekend is en ook niet bekend wordt gemaakt, nadat door STRATUS daarom expliciet is verzocht, behoudt STRATUS zich het recht voor btw in rekening te brengen.

5. Wijzigingen

Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts van kracht, indien zij schriftelijk tussen STRATUS en de wederpartij zijn overeengekomen.

6. Levering en verzending

6.1. Alle leveringen geschieden franco aan
het door wederpartij opgegeven adres binnen Nederland, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 6.2. als tijdstip van levering zal gelden het
moment waarop de zaken het bedrijf van STRATUS verlaten. Vanaf dat moment draagt de wederpartij het risico voor alle directe of indirecte schade, die mocht ontstaan. Het vorenstaande geldt ook in geval van franco levering en eveneens indien de vervoerder van een zending een verklaring op de vrachtbrief verlangt dat alle schade gedurende het vervoer voor rekening van de afzender is. 6.3. De opgegeven levertijd geldt slechts bij
benadering. Indien de overeengekomen levertijd is overschreden, is de wederpartij bevoegd bij aangetekende brief een redelijke termijn voor de levering te stellen. Pas na overschrijding van de nadere termijn kan STRATUS aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding. 6.4. STRATUS is niet aansprakelijk voor
verlies of beschadiging gedurende het transport of bij retourzendingen. De wijze van transport, verpakking e.d. wordt indien geen nadere aanwijzing van de wederpartij aan STRATUS is gegeven, door haar als goed huisvader bepaald zonder dat STRATUS hiervoor enige aansprakelijkheid aanvaardt.

7. Montage

7.1. Alle inrichtingen en/of voorzieningen ,
die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren zaken, zijn voor rekening en risico voor de wederpartij en vallen buiten verantwoordelijkheid van STRATUS, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 7.2. De wederpartij zorgt voor eigen rekening
en risico tenzij schriftelijk overeengekomen is dat: a. de inrichtingen en/of voorzieningen als bedoeld in lid 1 van het onderhavige artikel tijdig gereed zijn; b. het personeel van STRATUS, danwel het personeel van een door STRATUS ingehuurde derde, haar werkzaamheden kan aanvangen en voorts te allen tijde in de gelegenheid wordt gesteld haar werkzaamheden te verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien buiten de normale werkuren , indien zulks noodzakelijk wordt geacht en dit tijdig aan wederpartij is gemeld; c. de toegangswegen tot de plaats van de opstelling geschikt zijn voor transport. d. de aangewezen bouwplaats geschikt is voor opslag en montage. e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal-gereedschap en andere zaken aanwezig zijn. f. de nodige en gebruikelijke hulp- en bedrijfsmaterialen (water, electriciteit, verwarming, verlichting etc. daaronder begrepen), tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking staan. g. alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd. h. bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden zaken op de juiste plaats aanwezig zijn. 7.3. Bij tijdverlies, veroorzaakt door
vertraging wegens het niet voldoen aan één of meer van de in voorgaande subleden van dit artikel genoemde punten, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegepast als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

8. Constructie en maten

Eventuele geringe maat en/of gewichtsverschillen zijn tot maximaal 10% toelaatbaar. Indien ten bate van een goede uitvoering een ondergeschikte wijziging dient plaats te vinden in de constructie of onderdelen daarvan, is dit eveneens toelaatbaar en ter beoordeling aan STRATUS.

9. Overmacht

9.1. Onder overmacht wordt verstaan : elke
van de wil van STRATUS onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de vereenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. 9.2. In het bijzonder geldt als overmacht, voor
zover een en ander al niet is inbegrepen in het vermelde in alinea 1, oorlog, oor- logsgevaar, burgeroorlog, oproer werk- staking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van STRATUS of in dat van toeleveran- ciers.

9.3 Indien de overmacht de levering van 12

maanden heeft vertraagd, heeft STRATUS alsmede de wederpartij het recht de overeen- komst d.m.v. een schriftelijke verklaring te beëindigen. De schriftelijke verklaring dient aangetekend met bericht van ontvangst of bij deurwaardersexploot aan de andere partij te worden gezonden. In dat geval nemende verplichtingen uit de overeenkomst einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Bij gedeeltelijke nakoming door STRATUS , zal de wederpartij een redelijk gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de wederpartij, indien door overmacht de resterende levering meer dan 6 maanden vertraagd wordt, alleen bevoegdheid om het nog resterende deel van de levering te annuleren.
9.4. de partij die meent in overmacht te
verkeren, dient de wederpartij hiervan in kennis te stellen bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs.

10 Betaling

10.1. tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum door overmaking van het factuurbedrag op een door STRATUS aan te wijzen rekening en zonder eniger aftrek of verrekening. De op de bank- en of giro-afschriften aangegeven valutadatum is bepalen en wordt als betalingsdag aangemerkt. 10.2. Indien enige betaling niet binnen de
overeengekomen termijn is verricht, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft STRATUS zonder enige aanmaning of ingebrekestelling het recht de wederpartij over het totaal verschuldigde 1,5% rente per maand in rekening te brengen, gerekend vanaf de vervaldag , alsmede administratiekosten voor een bedrag ad ƒ 250,- per voorkomend geval.

10.3 STRATUS is gerechtigd naast de

hoofdvordering en rente van de wederpartij te vorderen alle buitengerechterlijke incassokosten die door niet-(tijdige)-betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechterlijke incassokosten zijn door de wederpartij verschuldigd indien STRATUS zich door invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd

11. Eigendomsvoorbehoud en

pandrecht
11.1. Na aflevering blijven de geleverde zaken
het eigendom van STRATUS tot het moment dat de wederpartij volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst, heeft voldaan.

11.2 De wederpartij verplicht zich reeds nu

vooralsnog om zijn volledige medewerking te verlenen teneinde STRATUS in de gelegenheid te stellen de betreffende zaken bij hem terug te halen.

11.3 De wederpartij is zolang de vordering van

STRATUS niet volledig is voldaan, bevoegd/gerechtigd de door STRATUS geleverde zaken in eigendom over te dragen of een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden , die daarop een dergelijk recht willen vestigen, op eerste verzoek van STRATUS te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is Voorts verbindt zich de wederpartij geen akte te zullen ondertekenen, waarbij pandrecht op zaken wordt gevestigd, in welk geval de wederpartij zich aan verduistering zou schuldig maken.

12. Aansprakelijkheid en garantie

12.1. STRATUS garandeert de deugdelijkheid
van de door STRATUS in de vorm van documenten geleverde adviezen en overige werkzaamheden, met dien verstande, dat STRATUS fouten en/of nalatigheden in die documenten, die de wederpartij schriftelijk bij STRATUS heeft gemeld binnen 3 maanden na levering van het desbetreffende document, kosteloos herstelt. 12.2. STRATUS aanvaardt voor gebreken van
door STRATUS geleverde zaken alleen aansprakelijkheid en garantie indien en voor zover de onderaannemers en leveranciers van STRATUS, van wie STRATUS de zaken heeft betrokken tegenover STRATUS daarvoor aansprakelijk zijn en verhaal bieden. Indien en voor zover STRATUS zelf de geleverde zaken heeft bewerkt en/of ontworpen, garandeert STRATUS de deugdelijkheid daarvan met dien verstande dat STRATUS gebreken in de geleverde zaken, die zich manifesteren binnen 3 maanden na levering als gevolg van fouten en/of nalatigheden van STRATUS, hetwelk door de wederpartij dient te worden bewezen en die wederpartij binnen die periode bij STRATUS heeft aangemeld, kosteloos herstelt. Het vorenstaande geldt tenzij de schade het gevolg is van het feit dat wederpartij of een afnemer van haar of hem de geleverde zaken gebruikt in strijd met de waarvoor de zaken in het normale verkeer is bestemd of anderszins bij gebruik een fout maakt. 12.3. De door STRATUS verstrekte adviezen
betreffen een inspanningsverplichting en niet een resultaatsverplichting. 12.4. STRATUS is slechts aansprakelijk voor de
schade geleden door de wederpartij die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van STRATUS met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt de schade waartegen STRATUS is verzekerd. 12.5. STRATUS zal nimmer aansprakelijk zijn
voor de indirecte schade, zoals die ten gevolge van bedrijfsstillegging, bedrijfsvertraging , bedrijfstoornis en derving van inkomen, de wederpartij dient zich zelf tegen deze schade te verzekeren. De door STRATUS te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door de wederpartij te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door wederpartij geleden schade. 12.6. De wederpartij vrijwaart STRATUS voor
vorderingen van derden door schade, die deze derden lijden door toepassing van de door STRATUS voor de wederpartij verrichte werkzaamheden.

13. Productaansprakelijkheid

STRATUS is niet aansprakelijk voor een gebrek aan het geleverde product. Conform de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen in het Burgerlijk Wetboek is de producent aansprakelijk.

14. Reclamering

14.1. Reclamering dienen te geschieden binnen 8
dagen na ontvangst van de zaken, de oplevering van de werkzaamheden of adviezen, danwel binnen eenzelfde termijn nadat een gebrek redelijkerwijze is of kan worden ontdekt, doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering cq oplevering van de zaak (zaken). 14.2. Reclameringen dienen te geschieden bij
aangetekend schrijven. 14.3. Indien de in dit artikel genoemde termijn
wordt overschreden, danwel door ons geleverde zaken zijn verwerkt, vervalt het recht op reclame. 14.4. Klachten over facturen dienen binnen 10
dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend,

15 Annulering

15.1. Indien de wederpartij de opdracht
annuleert en/of de zaken weigert af te nemen, is hij verplicht de door STRATUS reeds aangeschafte materialen en grondstoffen – al dan niet verwerkt- tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten over te nemen.

15.2 De wederpartij zal STRATUS bij wijze

van schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van de overeengekomen prijs.
15.3. De wederpartij is verplicht STRATUS te
vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering van de opdracht en/of weigering van de zaken. 15.4. Onverminderd het bepaalde in de
voorgaande leden van dit artikel, behoudt STRATUS zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

16. Opschorting en ontbinding

16.1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of
niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden 16.2. De vordering terzake van het reeds
uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

17. Toepasselijk recht/geschillen

17.1. Op alle overeenkomsten met STRATUS
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 17.2. alle geschillen uit of naar aanleiding van
een overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de gewone rechter die bevoegd is in het gebied van de vestigingsplaats van :

STRATUS STRATUS Service & Adviesburo
Reine Claudestraat 1, 1326 JC Almere

Met een mistgenerator voorkomt u de diefstal van uw waardevolle bezit of winkelvoorraad. Het is de perfecte uitbreiding op een al reeds bestaand alarmsysteem waar de mist installatie ook op aangesloten kan worden.

Voor een optimale werking van uw installatie is maatwerk essentieel. Tevens denken wij graag met u mee voor de juiste installatie en aansluiting voor u.